Explorim drejt BE-së, për tu përgatitur më mirë për rrugëtimin tonë - 10 pyetje/përgjigje, Financuar nga Bashkimi Evropian.

Explorim drejt BE-së, për tu përgatitur më mirë për rrugëtimin tonë – 10 pyetje/përgjigje, Financuar nga Bashkimi Evropian.

Qellimi: Përgatitja më e mirë e qytetarëve shqiptarë rreth procesit të integrimit në BE.
Objektivat specifike të projektit:

1. Rritja e ndërgjegjësimit publik duke përfshirë shkollat, universitetet, institucionet
akademike dhe qytetarët për kuptimin e përgjithshëm të politikave, programeve dhe
veprimtarisë të BE-së;

2. Inicimi dhe inkurajimi i debateve publike në vend për kostot, përfitimet dhe sfidat e
procesit të Integrimit Evropian;

Infinit+ në bashkëpunim me Qendra Media dhe Çështjet Shoqërore, përmes zbatimit të këtij
projekti, synojnë të informojnë qytetarët, nxënësit dhe studentët për procesin e integrimit në
vendin tone duke: 1) zhvilluar 12 sesione informimi në gjimnaze dhe Universitete; 2) përcjellë
rrëfime/njohuri të thjeshta dhe profesionale; 3) zhvilluar 10 debate mediatike; 4) sjellë pranë
qytetarëve 10 dokumentarë.